Yapı Güçlendirmesi

Güçlendirmede Amaç

Güçlendirme ile hedeflenen, ortada henüz herhangi bir hasar yok iken, yapılan değerlendirme sonucunda istenen düzeyde güvenlik tasımadığı ya da kusurlu nitelikler tasıdığı anlasılan bir yapının deprem hasarlarına neden olacak kusurlarının giderilmesi, deprem güvenliğini arttırmaya yönelik yeni elemanlar eklenmesi, kütle azaltılması, mevcut elemanlarının deprem davranıslarının gelistirilmesi, kuvvet aktarımında sürekliliğin sağlanması ve yapının olması gereken yapı güvenliği düzeyine (daha yüksek bir dayanım düzeyine) kavusturulmasıdır. Günlük kullanımda sıklıkla güçlendirme ile karıstırılan onarım ise, herhangi bir nedenle hasara uğramıs bir yapının, hasara neden olan olay öncesindeki güvenlik düzeyine geri getirilmesi veya bunun üzerinde bir güvenliğe kavusturulmasına yönelik olarak gerçeklestirilen islemlerdir.

Güçlendirme Yöntemleri

Bir binada uygulanabilecek en uygun güçlendirme yöntemine karar verilirken çesitli parametreler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu parametreler, yapının türü, mevcut yapısal özellikleri (beton dayanımı, donatı seması, zemin parametreleri, mimari özellikleri), güçlendirmenin uygulanabilirliği, yapının önemi, güçlendirmenin binanın fonksiyonelliğine etkileri, güçlendirme nedeniyle mevcut tesisatta (makine, elektrik ve benzeri) yapılması zorunlu revizyonlar ve diğerleri olarak sıralanabilirler.

Güçlendirme uygulamaları, eleman (tasıyıcı sistem elemanlarının tekil olarak güçlendirilmesi ve iyilestirilmesi) ve bina düzeyinde (yapı sisteminin tümünün güçlendirilmesi) olmak üzere iki grupta incelenebilir. Bu güçlendirme türleri yalnız baslarına kullanılabildikleri gibi birlikte de uygulanabilirler. Asağıda, tekil ve tümsel güçlendirme önlemlerinden baslıcaları ele alınarak bunlara yönelik esaslar kısaca gözden geçirilmistir.

Eleman Düzeyindeki Güçlendirme Önlemleri

Tasınması öngörülen yükler altında yeterli kapasiteyi sağlamadığı görülen ya da hasara uğramıs olan kolon, kiris, perde, eleman birlesim bölgeleri ve dolgu duvarları gibi deprem yüklerini karsılayan elemanların ve birlesimlerinin birer birer güçlendirilmesi islemleridir. Sadece betonarme tasıyıcı sistem elemanlarının güçlendirilmesinde, yapının yatay yük tasıma kapasitesinde önemli bir değisim olmazken, güçlendirilen yapı elemanlarının sünekliklerinin artması ile yapının da sünekligi artmaktadır. Uygulanan güçlendirme sonucunda yapının rijitliğinde önemli bir değisme olmadığı için depremin yapıdan talep ettiği deplasman seviyesinde de önemli bir değisim olmamaktadır Betonarme elemanlarda yapılan güçlendirme, yapının genel dayanım ve rijitlik özelliklerinden bağımsız olarak genelde eleman düzeyinde kapasite artırımına ve/veya sargı etkisi olusturmaya yönelik olarak yapılır. Bu amaçla kullanılan yöntemler örneğin mantolama, elemanın rijitliğini artırabilmektedir. Bu nedenle bu tür uygulamalarda bazen rijitlik artırmak da amaçlanabilmektedir. Eleman kapasitesini artırmakta ise, betonarme veya çelik manto, betonarme katman ekleme, çelik veya elyaflı plaka yapıstırma (örneğin CFRP uygulaması) en fazla kullanılan yöntemlerdir. Tekil yapı elemanlarına uygulanan güçlendirme önlemleri arasında, sık olarak kullanılanların baslıcaları asağıda verilmistir.

Kolonların Sarılması

Bu yöntem ile kolonların eğilme kapasiteleri arttırılamaz. Betonarme kolonların onarım/güçlendirilmesinde en yaygın olarak kullanılan yöntem, betonarme veya çelik manto ile kolonun sarılmasıdır.

Betonarme manto, kabuk betonu kazındıktan sonra çekirdek çevresinde yeni bir betonarme katman olusturarak yapılır. Yeni katmanın içinde hem boyuna donatı hem de etriye olduğundan, manto kolonun kesme ve eksenel yük tasıma kapasitelerini artırır. Eğer yeni katmandaki boyuna donatının katlar arasındaki sürekliliği sağlanmıssa, manto ile kolonun eğilme kapasitesi de artırılmıs olur.

Kolonların betonarme manto ile sarılması elemanın rijitliğini arttırmakta ve bu durum sistemde iç kuvvet dağılımının değismesine neden olabilmektedir Çelik manto yönteminde, çelik kösebentlerin sağladığı alan ile eksenel yük kapasitesini artırmak mümkündür. Bu yöntemle kolonun sünekliği de artırılabilmektedir. Ancak eğilme kapasitesini artırmak içn özel detaylar olusturulması gerekmektedir.

Manto uygulamasının yanında, kolonların lifli polimer (LP) sargılarla sarılmasıyla da güçlendirilmesi sağlanabilir. Ülkemizdeki betonarme binaların kolonlarında gözlenen en önemli zayıflıklar, yetersiz sargı donatısı ve boyuna donatıda kat düzeyinde yapılan ve genelde boyu yetersiz bindirmeli eklerdir. Gerek ülkemizde gerekse de dünyada kolonların sorunlu bölgelerini iyilestirmeye yönelik deneysel çalısmalar yapılmıstır. Kolon uçlarında bindirme boyu yetersizliği veya sargısı yetersiz kolonlara dıstan sarılan karbon veya cam liflerle güçlendirilmis polimerlerin (CFRP veya GFRP) etkili bir sargı olusturduğu gözlenmistir. Karbon veya cam lifle donatılmıs plastik seritlerle (CFRP) güçlendirme yönteminde kolon uçlarını Sekil 4.3’de olduğu gibi, köseleri biraz yuvarlatıldıktan sonra, karbon lifle donatılmıs plastik seritlerle (CFRP) dısarıdan sargılanmaktadır. Kolonların eğilme kapasitelerini arttırmak için kolon kesitleri büyütülür. Bu islem ile aynı zamanda kolonun kesme kuvveti ve eksenel yük tasıma kapasiteleri de arttırılabilir. Büyütülen kolona eklenen boyuna donatının katlar arasında sürekliliği  sağlanır. Bu amaçla, boyuna donatı kat dösemelerinde açılan deliklerden geçirilir. Büyütülmüs kolon kesiti enine donatı ile sarılır. Enine donatı birlesim bölgesinde kirislerde açılan yatay deliklerden geçirilir. Büyütülen kolon kesitinin paspayı, eklenen düsey ve yatay donatıyı örtmek için yeterli kalınlıkta olmalıdır.

Kirislerin Sarılması

Kesme dayanımı yetersiz olan kirislerin kesme dayanımlarının arttırılması ve kirislerin süneklik düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla bu yöntem uygulanabilir. Kirislere uygulanan baslıca sarma yöntemleri, dıstan etriye ile sarma ve lifli polimer (LP) ile sarmadır.

Bütün fiber takviyeli plastik kompozitler (GFRP, CFRP ve AFRP) gerek bilimsel arastırmalarda gerekse de pratik uygulamalarda betonarme yapıların güçlendirilmesinde kullanılmaktadır, adı geçen malzemelerin mukavemet ve rijitlik değerlerini göstermektedir Kolonların eğilme kapasitelerini arttırmak için kolon kesitleri büyütülür. Bu islem ile aynı zamanda kolonun kesme kuvveti ve eksenel yük tasıma kapasiteleri de arttırılabilir. Büyütülen kolona eklenen boyuna donatının katlar arasında sürekliliği sağlanır. Bu amaçla, boyuna donatı kat dösemelerinde açılan deliklerden geçirilir. Büyütülmüs kolon kesiti enine donatı ile sarılır. Enine donatı birlesim bölgesinde kirislerde açılan yatay deliklerden geçirilir. Büyütülen kolon kesitinin paspayı, eklenen düsey ve yatay donatıyı örtmek için yeterli kalınlıkta olmalıdır.

FRP ile baca takviyesi

Endüstriyel bacalardan üretilen malzemeler ve gazlar korozyona ve donatıların bozulmasına neden olur. Ara sıra bacalarda yapılması gereken değişiklikler (örneğin, egzoz gazı arıtması için filtrelerin kullanılması ve böylece baca tarafında filtrelerin yerleştirilmesi için bir açıklık oluşturulması gibi) veya bacaların kaçınılmaz olarak güçlendirilmesi için yapılan bordür ve malzemelerde oluşturulan korozyon nedeniyle gerekli değişiklikler nedeniyle Çıkıyor.

Yaklaşık 3.1 mm kalınlığa sahip FRP kompozit malzemeleri, FRP kompozit malzemeleri, yan yüzeylerde baca FRP kompozit malzemeleri ile güçlendirilmesi için kullanılabilir. Bu durumda, Yenilenebilir Rafinaj Şirketi’nin uzmanları, her projenin koşullarına bağlı olarak, polimer kompozit FRP alanındaki mevcut uzmanlıklarını kullanırlar, saygın işverenlerin önüne en uygun maliyetli, verimli ve en hızlı seçeneği koymuşlardır. FRP kompozit malzemelerle çalışan FRP arıtma uzmanları Kadrir Şirketi, çizime ve kapalı tasarım detaylarına göre her bir FRP katmanındaki liflerin sayısını ve yönünü belirler.

FRP kullanmanın avantajları ve özellikleri

 • Bükme ve baca kesme kapasitesini arttırın
 • Baca yapısının düzgünlüğünün arttırılması
 • FRP kompozitlerin çekme dayanımı ve elastikiyet modülü yüksektir FRP kompozit yüksek korozyon direncine sahiptir.
 • FRP kompozit malzemelerin anti-asit ve korozyon direnci asit ve kimyasal ortamlara uygulamalarını arttırmıştır.
 • FRP tabakasının beton ve demirin çeşitli yüzeylerine bağlantısı iyidir ve örtüşmesi yüksek değildir. Bu, FRP kompozit malzemelerin maliyetini düşürür.
 • Düşük FRP kompozit malzemelerin ağırlığı sayesinde kolay taşıma
 • FRP kompozit malzemelerin daha hızlı ve kolay uygulanması
 • FRP polimer kompozit materyalleri düşük ağırlığa ve düşük yoğunluklu materyallere ve FRP tabakalarına sahiptir.
 • FRP kompozit malzemelerin uygun fiyatı son yıllarda İran turkiye ve diğer ülkelerdeki yüksek satışlarına yol açtı.
 • FRP fiberinin düşük kalınlığı, FRP kompozit tabakasını (milimetre kalınlığında) ince yapar ve artık yer kaplamaz.

Yeraltı rezervuarlarının FRP ile güçlendirilmesi

Günümüzde hayati atardamarlar ve esaslar kalkınmanın ve insani gelişmenin anahtarıdır. Doğal afetler, korozyon gibi çevresel zararlar rezervuarların çalışmasında eksikliklere neden olur. Farklı çalışma koşullarına bağlı olarak yeraltındaki depolama tankları, kullanım türüne bağlı olarak farklı yapılara sahip, farklı güvenlik faktörleri ile tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Yeraltı tankları genellikle son derece korozif çevre koşulları ile başa çıkmak için tasarlanmıştır. Çeşitli yeraltı rezervuar tipleri arasında çelik tanklar, beton tanklar ve cam elyaf tanklar bulunur. Kimyasalların neden olduğu korozyon, bu rezervuarlarda düzgün çalışmalarına neden olan zayıflıklara neden olmaktadır. Yeraltı depolama tanklarının polimer kompozit ürünler, FRP ve ayrıca bu rezervuarlardaki koruyucu kaplamalar ile güçlendirilmesi, rezervuarın direncini ve kapasitesini arttırır, yapının korozyona, yüksek sıcaklığa ve … FRP kompozit ürünlerinin kullanılması ile Aurir Company, rezervuarın ömrünü ve performansını artıran rezervuarı yalıtabilir ve sızdırmaz hale getirebilir.

FRP Kompozit Ürünleri Kullanarak Yeraltı Rezervuarlarının Güçlendirilmesinin Özellikleri ve Avantajları

Yeraltı rezervuarlarının güçlendirilmesi için FRP kompozitlerin kullanılması aşağıdaki avantajlara sahip olacaktır:

 • Tank direncini arttırın
 • Tankın kayma dayanımını arttırma
 • Depoyu terk ederek kontrol edin
 • Rezervuarı sızdırmaz hale getirmek ve izole etmek
 • Haznenin korozyona karşı dayanıklı
 • Kimyasal saldırılara karşı rezervuar yapımı
 • Tankın ömrünü ve dayanıklılığını arttırın
 • Tankın sertliğini arttırın
 • Tank için koruyucu kapak oluşturun

Çeşitli güçlendirme stratejileri sağlamak için çeşitli faktörler gerekir

Çeşitli faktörler, aşağıdaki gibi sınıflandırılmış çeşitli yapılar için çeşitli güçlendirme stratejileri sunmamızı gerektirebilir:

 • Kalitedeki düşüş ve malzeme hasarı
 • Yapının yapısını değiştirmemiz gerekiyor
 • Operasyonel ve hesaplama hatalarının oluşumu
 • Düzenleme değişiklikleri
 • Kalitedeki düşüş ve malzeme hasarı

Bileşenler ve yapısal elemanlar çeşitli bozulma ve bozulma koşullarına tabi olabilir. Örneğin, pas ve korozyon beton binalardaki çevresel koşullardan, temel elementlerin aşırı burkulması, beton zımparalama vb. Durumlardan etkilenebilir.

Yapının yapısını değiştirmemiz gerekiyor

Genellikle konut binalarında meydana gelen sınıfları değiştirmek veya arttırmak, birincil yapı üzerinde çalışmalar yapılmasını gerektirir. Döşemelerdeki artış veya binanın kullanımındaki değişiklik, bina yükleyici üyelerinde tasarım ve tasarım aşamasında öngörülmeyen kuvvetlere neden olduğu için, üyelerin binanın yüklerine ve kuvvetlerine karşı direncini almak gerekir. Bulgular dikkate alınmalı ve uygun güçlendirme stratejileri sunulmalıdır.

Operasyonel ve hesaplama hatalarının oluşumu

Çeşitli yapıların tasarım ve uygulamasına verilen dikkat ve dikkat yetersizliği, özellikle depremlere karşı performanslarında ve yüklerinde büyük sorunlara neden olmaktadır. Bu hatalar, yanlış beton karışım planı, betonun inşaatı ve betonlama arasındaki uzun süre, uygulamadaki yanlışlıklar ve kaynaştırma derzlerinin muayenesi, vb. Gibi şeyleri içerir. Bunların hepsi, meydana gelmesi durumunda binanın dayanım ve dayanımının beklenmesine neden olan faktörlerdir Biz yokuz. Bu durumlarda, belirtilen zayıflıkları telafi etmek için, kritik koşullar altında kabul edilebilir bir performansa sahip olmak için yapı için güçlendirme stratejileri sağlamalıyız.

Düzenleme değişiklikleri

Geçmişte ve inşaat zamanlarının düzenlemelerine uygun olarak inşa edilen önemli ve hayati yapıların birçoğu, düzenlemelerdeki değişikliklerden ve zamanla deprem ve faktörlerinin yarattığı daha fazla bilgiden kaynaklanmaktadır. Kritik durumlarda yeterli direnç göstermez. Bu yapılar arasında önemli ulusal merkezler, askeri ve endüstriyel merkezlerin yapıları bulunmaktadır. Hizmeti durdurma imkânsızlığı ve masraflı maliyetler nedeniyle bu yapıların yıkılması ve değiştirilmesi imkansızlığı göz önüne alındığında, çözüm önerileri onlar için en iyi seçenektir.

Güçlendirme stratejileri türleri

Operasyonların stratejisini ve uygulamasını sağlamamızı gerektiren faktör türlerini tanıdıktan sonra, güçlendirme için çeşitli yöntemler ve stratejiler araştıracağız.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, güçlendirme stratejileri iki genel kategoriye ayrılabilir:

 • Güçlendirme yapılarında yaygın yöntem ve yöntemler
 • Yapıların modernizasyonu için yöntemler ve çözümler

Yukarıdaki güçlendirme çözümlerinin her birinin sunumu, bunlara tam olarak aşina olma ve bunların her birinin bizim için yapabileceği sınırlama ve faydalara tabidir; bu, bu yöntemlerin her birini çeşitli yapılarda daha da keşfedecektir. Fakat ondan önce, yılanın güçlendirme için ihtiyaç duyduğu faktörleri incelemek ve açıklamak gerekir.

Çeşitli güçlendirme stratejileri sağlamak için çeşitli faktörler gerekir

Çeşitli faktörler, aşağıdaki gibi sınıflandırılmış çeşitli yapılar için çeşitli güçlendirme stratejileri sunmamızı gerektirebilir:

 • Kalitedeki düşüş ve malzeme hasarı
 • Yapının yapısını değiştirmemiz gerekiyor
 • Operasyonel ve hesaplama hatalarının oluşumu
 • Düzenleme değişiklikleri
 • Kalitedeki düşüş ve malzeme hasarı

Bileşenler ve yapısal elemanlar çeşitli bozulma koşullarına tabi olabilir. Örneğin, pas ve korozyon beton binalardaki çevresel koşullardan, temel elementlerin aşırı burkulması, beton zımparalama vb. Durumlardan etkilenebilir.

Yapının yapısını değiştirmemiz gerekiyor

Genellikle konut binalarında meydana gelen sınıfları değiştirmek veya arttırmak, birincil yapı üzerinde çalışmalar yapılmasını gerektirir. Döşemelerdeki artış veya binanın kullanımındaki değişiklik, bina yükleyici üyelerinde tasarım ve tasarım aşamasında öngörülmeyen kuvvetlere neden olduğu için, üyelerin binanın yüklerine ve kuvvetlerine karşı direncini almak gerekir. Bulgular dikkate alınmalı ve uygun güçlendirme ve güçlendirme stratejileri sunulmalıdır.

Operasyonel ve hesaplama hatalarının oluşumu

Çeşitli yapıların tasarım ve uygulamasına verilen dikkat ve dikkat yetersizliği, özellikle depremlere karşı performanslarında ve yüklerinde büyük sorunlara neden olmaktadır. Bu hatalar, yanlış beton karışım planı, betonun inşaatı ve betonlama arasındaki uzun süre, uygulamadaki yanlışlıklar ve kaynaştırma derzlerinin muayenesi, vb. Gibi şeyleri içerir. Bunların hepsi, meydana gelmesi durumunda binanın dayanım ve dayanımının beklenmesine neden olan faktörlerdir Biz yokuz. Bu durumlarda, belirtilen zayıflıkları telafi etmek için, kritik koşullar altında kabul edilebilir bir performansa sahip olmak için yapı için güçlendirme stratejileri sağlamalıyız.

Düzenleme değişiklikleri

Geçmişte ve inşaat zamanlarının düzenlemelerine uygun olarak inşa edilen önemli ve hayati yapıların birçoğu, düzenlemelerdeki değişikliklerden ve zamanla deprem ve faktörlerinin yarattığı daha fazla bilgiden kaynaklanmaktadır. Kritik durumlarda yeterli direnç göstermez. Bu yapılar arasında önemli ulusal merkezler, askeri ve endüstriyel merkezlerin yapıları bulunmaktadır. Hizmeti durdurma imkânsızlığı ve masraflı maliyetler nedeniyle bu yapıların yıkılması ve değiştirilmesi imkansızlığı göz önüne alındığında, çözüm önerileri onlar için en iyi seçenektir.

Güçlendirme stratejileri türleri

Operasyonların stratejisini ve uygulamasını sağlamamızı gerektiren faktör türlerini tanıdıktan sonra, güçlendirme için çeşitli yöntemler ve stratejiler araştıracağız.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, güçlendirme stratejileri iki genel kategoriye ayrılabilir:

 • Güçlendirme yapılarında yaygın yöntem
 • Yapıların modernizasyonu için yöntemler ve çözümler

Geçmişten beri yaygın olan geleneksel yöntem ve çözümlerle güçlendirme, yeni bariyer elemanları ekleyerek yapıların ve elemanların taşıma kapasitesini artıran ve arttıran yöntemlerdir. Binaya perde duvar ekleme, beton ve çelik ceketlerle güçlendirme, çelik sacların kapasitesinin arttırılması, ön gerilmelerin kullanılması vs. Bu yöntemlerin kullanılması, aşağıda değineceğimiz bazı avantaj ve dezavantajlara sahiptir

 

Yeraltı rezervuarlarının FRP ile güçlendirilmesi

Günümüzde hayati atardamarlar ve esaslar kalkınmanın ve insani gelişmenin anahtarıdır. Doğal afetler, korozyon gibi çevresel zararlar rezervuarların çalışmasında eksikliklere neden olur. Farklı çalışma koşullarına bağlı olarak yeraltındaki depolama tankları, kullanım türüne bağlı olarak farklı yapılara sahip, farklı güvenlik faktörleri ile tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Yeraltı tankları genellikle son derece korozif çevre koşulları ile başa çıkmak için tasarlanmıştır. Çeşitli yeraltı rezervuar tipleri arasında çelik tanklar, beton tanklar ve cam elyaf tanklar bulunur. Kimyasalların neden olduğu korozyon, bu rezervuarlarda düzgün çalışmalarına neden olan zayıflıklara neden olmaktadır. Yeraltı depolama tanklarının polimer kompozit ürünler, FRP ve ayrıca bu rezervuarlardaki koruyucu kaplamalar ile güçlendirilmesi, rezervuarın direncini ve kapasitesini arttırır, yapının korozyona, yüksek sıcaklığa ve … FRP kompozit ürünlerinin kullanılması ile Aurir Company, rezervuarın ömrünü ve performansını artıran rezervuarı yalıtabilir ve sızdırmaz hale getirebilir.

FRP Kompozit Ürünleri Kullanarak Yeraltı Rezervuarlarının Güçlendirilmesinin Özellikleri ve Avantajları

Yeraltı rezervuarlarının güçlendirilmesi için FRP kompozitlerin kullanılması aşağıdaki avantajlara sahip olacaktır:

 • Tank direncini arttırın
 • Tankın kayma dayanımını arttırma
 • Depoyu terk ederek kontrol edin
 • Rezervuarı sızdırmaz hale getirmek ve izole etmek
 • Haznenin korozyona karşı dayanıklı
 • Kimyasal saldırılara karşı rezervuar yapımı
 • Tankın ömrünü ve dayanıklılığını arttırın
 • Tankın sertliğini arttırın
 • Tank için koruyucu kapak oluşturun

Çeşitli güçlendirme stratejileri sağlamak için çeşitli faktörler gerekir

Çeşitli faktörler, aşağıdaki gibi sınıflandırılmış çeşitli yapılar için çeşitli güçlendirme stratejileri sunmamızı gerektirebilir:

 • Kalitedeki düşüş ve malzeme hasarı
 • Yapının yapısını değiştirmemiz gerekiyor
 • Operasyonel ve hesaplama hatalarının oluşumu
 • Düzenleme değişiklikleri
 • Kalitedeki düşüş ve malzeme hasarı

Bileşenler ve yapısal elemanlar çeşitli bozulma ve bozulma koşullarına tabi olabilir. Örneğin, pas ve korozyon beton binalardaki çevresel koşullardan, temel elementlerin aşırı burkulması, beton zımparalama vb. Durumlardan etkilenebilir.

Yapının yapısını değiştirmemiz gerekiyor

Genellikle konut binalarında meydana gelen sınıfları değiştirmek veya arttırmak, birincil yapı üzerinde çalışmalar yapılmasını gerektirir. Döşemelerdeki artış veya binanın kullanımındaki değişiklik, bina yükleyici üyelerinde tasarım ve tasarım aşamasında öngörülmeyen kuvvetlere neden olduğu için, üyelerin binanın yüklerine ve kuvvetlerine karşı direncini almak gerekir. Bulgular dikkate alınmalı ve uygun güçlendirme ve güçlendirme stratejileri sunulmalıdır.

Operasyonel ve hesaplama hatalarının oluşumu

Çeşitli yapıların tasarım ve uygulamasına verilen dikkat ve dikkat yetersizliği, özellikle depremlere karşı performanslarında ve yüklerinde büyük sorunlara neden olmaktadır. Bu hatalar, yanlış beton karışım planı, betonun inşaatı ve betonlama arasındaki uzun süre, uygulamadaki yanlışlıklar ve kaynaştırma derzlerinin muayenesi, vb. Gibi şeyleri içerir. Bunların hepsi, meydana gelmesi durumunda binanın dayanım ve dayanımının beklenmesine neden olan faktörlerdir Biz yokuz. Bu durumlarda, belirtilen zayıflıkları telafi etmek için, kritik koşullar altında kabul edilebilir bir performansa sahip olmak için yapı için güçlendirme stratejileri sağlamalıyız.

Düzenleme değişiklikleri

Geçmişte ve inşaat zamanlarının düzenlemelerine uygun olarak inşa edilen önemli ve hayati yapıların birçoğu, düzenlemelerdeki değişikliklerden ve zamanla deprem ve faktörlerinin yarattığı daha fazla bilgiden kaynaklanmaktadır. Kritik durumlarda yeterli direnç göstermez. Bu yapılar arasında önemli ulusal merkezler, askeri ve endüstriyel merkezlerin yapıları bulunmaktadır. Hizmeti durdurma imkânsızlığı ve masraflı maliyetler nedeniyle bu yapıların yıkılması ve değiştirilmesi imkansızlığı göz önüne alındığında, çözüm önerileri onlar için en iyi seçenektir.

 

 

Güçlendirme stratejileri türleri

Operasyonların stratejisini ve uygulamasını sağlamamızı gerektiren faktör türlerini tanıdıktan sonra, güçlendirme için çeşitli yöntemler ve stratejiler araştıracağız.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, güçlendirme stratejileri iki genel kategoriye ayrılabilir:

 • Güçlendirme yapılarında yaygın yöntem ve yöntemler
 • Yapıların modernizasyonu için yöntemler ve çözümler

Yukarıdaki güçlendirme çözümlerinin her birinin sunumu, bunlara tam olarak aşina olma ve bunların her birinin bizim için yapabileceği sınırlama ve faydalara tabidir; bu, bu yöntemlerin her birini çeşitli yapılarda daha da keşfedecektir. Fakat ondan önce, yılanın güçlendirme için ihtiyaç duyduğu faktörleri incelemek ve açıklamak gerekir.

Çeşitli güçlendirme stratejileri sağlamak için çeşitli faktörler gerekir

 • Çeşitli faktörler, aşağıdaki gibi sınıflandırılmış çeşitli yapılar için çeşitli güçlendirme stratejileri sunmamızı gerektirebilir:
 • Kalitedeki düşüş ve malzeme hasarı
 • Yapının yapısını değiştirmemiz gerekiyor
 • Operasyonel ve hesaplama hatalarının oluşumu
 • Düzenleme değişiklikleri
 • Kalitedeki düşüş ve malzeme hasarı

Bileşenler ve yapısal elemanlar çeşitli bozulma koşullarına tabi olabilir. Örneğin, pas ve korozyon beton binalardaki çevresel koşullardan, temel elementlerin aşırı burkulması, beton zımparalama vb. Durumlardan etkilenebilir.

Yapının yapısını değiştirmemiz gerekiyor

Genellikle konut binalarında meydana gelen sınıfları değiştirmek veya arttırmak, birincil yapı üzerinde çalışmalar yapılmasını gerektirir. Döşemelerdeki artış veya binanın kullanımındaki değişiklik, bina yükleyici üyelerinde tasarım ve aşamasında öngörülmeyen kuvvetlere neden olduğu için, üyelerin binanın yüklerine ve kuvvetlerine karşı direncini almak gerekir. Bulgular dikkate alınmalı ve uygun güçlendirme stratejileri sunulmalıdır.

Operasyonel ve hesaplama hatalarının oluşumu

Çeşitli yapıların tasarım ve uygulamasına verilen dikkat ve dikkat yetersizliği, özellikle depremlere karşı performanslarında ve yüklerinde büyük sorunlara neden olmaktadır. Bu hatalar, yanlış beton karışım planı, betonun inşaatı ve betonlama arasındaki uzun süre, uygulamadaki yanlışlıklar ve kaynaştırma derzlerinin muayenesi, vb. Gibi şeyleri içerir. Bunların hepsi, meydana gelmesi durumunda binanın dayanım ve dayanımının beklenmesine neden olan faktörlerdir Biz yokuz. Bu durumlarda, belirtilen zayıflıkları telafi etmek için, kritik koşullar altında kabul edilebilir bir performansa sahip olmak için yapı için güçlendirme stratejileri sağlamalıyız.

Düzenleme değişiklikleri

Geçmişte ve inşaat zamanlarının düzenlemelerine uygun olarak inşa edilen önemli ve hayati yapıların birçoğu, düzenlemelerdeki değişikliklerden ve zamanla deprem ve faktörlerinin yarattığı daha fazla bilgiden kaynaklanmaktadır. Kritik durumlarda yeterli direnç göstermez. Bu yapılar arasında önemli ulusal merkezler, askeri ve endüstriyel merkezlerin yapıları bulunmaktadır. Hizmeti durdurma imkânsızlığı ve masraflı maliyetler nedeniyle bu yapıların yıkılması ve değiştirilmesi imkansızlığı göz önüne alındığında, çözüm önerileri onlar için en iyi seçenektir.

Güçlendirme stratejileri türleri

Operasyonların stratejisini ve uygulamasını sağlamamızı gerektiren faktör türlerini tanıdıktan sonra, güçlendirme için çeşitli yöntemler ve stratejiler araştıracağız.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, güçlendirme stratejileri iki genel kategoriye ayrılabilir:

 • Güçlendirme yapılarında yaygın yöntem ve yöntemler
 • Yapıların modernizasyonu için yöntemler ve çözümler

Geçmişten beri yaygın olan geleneksel yöntem ve çözümlerle güçlendirme, yeni bariyer elemanları ekleyerek yapıların ve elemanların taşıma kapasitesini artıran ve arttıran yöntemlerdir. Binaya perde duvar ekleme, beton ve çelik ceketlerle güçlendirme, çelik sacların kapasitesinin arttırılması, ön gerilmelerin kullanılması vs. Bu yöntemlerin kullanılması, aşağıda değineceğimiz bazı avantaj ve dezavantajlara sahiptir.

Betonarme kiriş takviye

Kirişler genellikle yapı içine yatay veya eğimli olarak yerleştirilir ve eksenlerine yüklenen yükler sütunlara iletilir. Şiddetli depremlerde kolonlar zarar görmemeli ve arıza kirişlere veya dirseklere iletilmeli, bu amaçla binanın güçlendirilmesi sırasında, takviye kirişi ona bağlı kolondan daha güçlü olmamalıdır.

Kesme ve bükülme arızaları beton kirişlerde iki ana kusurdur. Bükülme sapma genellikle kesme arızası için tercih edilir çünkü daha esnek bir davranış sergiler. Yumuşak yenilgi, gerginlikleri oynatma yeteneği sağlar ve kullanıcılara ve katılımcılara kritik durumu bulmak için daha fazla fırsat sunar. Ayrıca, RC betonunun imhası kimyasal iyonların istilasından kaynaklanabilir. Aşağıdaki şekilde, kirişlerin çökmesi kimyasal iyonların istilası ve sismik kuvvetlerin etkisiyle gösterilmiştir. Bunun gibi hasarlar betonarme donatıya duyulan ihtiyacı arttırır.

 

FRP yapılarını güçlendirmek için aşağıdaki çözümler kullanılabilir:

 • Beton ceket ile yapıların güçlendirilmesi
 •  Çelik ceketli yapıların güçlendirilmesi
 • Bir köşe ve koşu bandı kullanın
 • FRP ile esnek büküm takviyesi
 • FRP malzeme ile güçlendirilmiş kesme makası
 • Delikli kirişlerin artan topikal direnci
 • FRP tabakasının ucuna perde sistemi uygulayın
 • FRP ön germe sistemi uygulaması
 •  Betonarme kirişlerde harici köpük kullanımı

Çelik atış takviye

Metal kirişlerin en büyük dezavantajları, kanatların genel ve yerel bükülmesini ve dikişlerin ve yamaların ömrünü ve arızasını içerir. Bölümün bir kısmı basınç altında olduğundan, bu alanda bükülme riski vardır ve çelik takviyenin en önemli nedenlerinden biri bu tür bir başarısızlıktır. Bu bükülme iki şekilde gerçekleşebilir:

Top Buckling: Bu şekilde kanat veya çıtçıtlı atış lokal olarak basınç gerginliklerine karşı sürünür.

Genel burkulma: Bölümün sıkıştırma bölümü, basınç sütunu gibi, genellikle burkulmadır.

Bu başarısızlıkların ana nedenleri:

 1. düşük kesit
 2. İzin verilen sınırlardan daha yüksek zayıflama
 3. Bölümün sıkıştırılmaması,
 4. Eklemlerdeki zayıflık,
 5. Kirişin pas ve korozyonu,
 6. Yüksek kaynak nedeniyle ısıdan etkilenmiş bir alan oluşturun,
 7. Yorgunluk

Beton kolonların güçlendirilmesi

Sütunlar, eksenel olarak kayma kuvveti ile veya kuvveti olmayan ve bükülen ankrajla tahrik edilen elemanlardır. Bükme çerçevesinde, kolonlar, yerçekimi yüklerinin temele aktarılmasının yanı sıra, yanal deprem yüklerine dayanmaya çalışmalıdır. Güçlü bir direk prensibi, zayıf bir tasarım prensibi demetidir.Tasarımda, her zaman bir direk eklemini kirişlere veya dirseklere iletmek istenir, böylece güçlü direk felsefesi, zayıf kiriş gözlenebilir.

Beton sütunların tasarım kurallarına uygun olarak güçlendirilmesi en az yanal genişliğe sahip olmalıdır. Beton kolonlar geniş / genişlik oranına sahip olduklarında, iki eksenli dirseklerin altına düşer. Eksenel, bükülme ve kayma mukavemetini arttırmak ve ayrıca bağlantının yakınındaki kolonun dönme kapasitesini artırmak ve zayıf yamaların yerleşimini stabilize etmek için beton kolonu güçlendirmek.

Beton direklerde, deprem kaynaklı arızalar, yetersiz bağlantı uzunluğundan, kesme, bükülme ve bükülmeden kaynaklanan kırıklar, kısa pivot arızası ve uzunlamasına bağlantıların burkulma arızasından kaynaklanan kusurlardan kaynaklanmaktadır.

Beton kolon arızaları aşağıdakilerden kaynaklanmaktadır:

 •  Yaratma ve çatlama
 •  Çelik rayların korozyonu
 • Mevcut donatıların miktar ve pozisyon eksikliği
 • Betonda basınç dayanımı eksikliği
 • Yetersiz yama uzunluğu
 • Boyuna kiriş burkulması
 • Kesimden kaynaklanan arızalar
 • Bükülme ve bükülmeden kaynaklanan hatalar Bükülme ve bükülme
 • Kısa sütunu kes

Ani kolon yapısı nedeniyle beton kolonların ufalanması en kötü başarısızlıktır. Bu nedenle, kolonun çöküşünü kontrol etme mekanizması her zaman bükülmüştür ve sütun, alet çerçevesinde zayıf bir eleman olarak hareket etmemelidir. Yukarıdaki şekilde, kolonun kayma kesilmesinin bir örneği vardır. Binanın yenilenmesinde, bu tür döküntülerden mümkün olduğunca kaçınmaya çalışıyoruz.

Kolonun diğer parçalarına, uzunlamasına donatıların bükülmesini, uygun çevrenin bulunmaması ve sırasıyla Şekil A, B ve C’de gösterilen parçaların yetersiz uzunluğu dahildir.

135 derecelik bir açıyla bükülen veya bükülen ve boyuna olukların üzerine eğilemeyen veya beton için iyi bir köpük oluşturabilen geziciler. Bu, kirişte plastik eklem oluşturulmadan önce kolonun arızalanmasına neden olur.

Yamalarda uzunlamasına takviyenin kaymasına bağlı beton kolonlarda, bu alanlarda plastik bir mafsal oluşturulur, elastik olmayan bükülmenin ilk birkaç döngüsü sırasında, kolonun taşıma kapasitesi önemli ölçüde azalır.

Betonarme sütun çeşitleri

Son yıllarda, çeşitli depremler sırasında iyi işleyen plastik eklem alanının yanal yanal gözenekliliğini artırarak, sütunların eğilme, kayma ve gözeneklilik özelliklerini iyileştirmek için farklı sütun güçlendirme yöntemleri önerilmiştir. Bu sütun güçlendirme yöntemleri şunları içerir:

 

Beton kılıflı donatı

Çelik kolon takviyesi

Metalik kolonların en büyük dezavantajları dikiş ve yamalardaki topikal burkulma ve yırtılmayı içerir. Bu yaralanmalar çelik kolonun takviyesini gerektirir. Örnekler şeklinde, çelik kolonların çökmesi gösterilmiştir.

Metalik kolonların en büyük dezavantajları dikiş ve yamalardaki topikal burkulma ve yırtılmayı içerir. Bu yaralanmalar çelik kolonun takviyesini gerektirir. Örnekler şeklinde, çelik kolonların çökmesi gösterilmiştir.

Betonarme donatıların güçlendirilmesi

Katlanabilir çerçeveli binalarda, kirişin kolona rijit bağlantısı yapının taşınması için ana etkendir. Bu tip çerçevelerde hasar genellikle kirişin kolon bölgesinde meydana gelir. Geçmişte, bina tasarım yönetmelikleri kiriş-kolon bağlantılarına sınırlı bir ilgi duyuyordu ve sonuç olarak, mühendisler alanın ayrıntılarıyla daha az ilgileniyorlardı ve yalnızca negatif kafes çubuklar için gerilme engelleyici bir uzunluk sağlanması için gerekliydi. Ayrıca, bağlantı alanının güçlendirilmesi ve düşük performansıyla ilgili katı detaylar, bu bileşenin davranışının yetersizliğine yol açmıştır. Beton takviyenin detayları ile pistonlu yükler altında yanlış beton bağlantısı arasındaki bir karşılaştırmanın bir örneği, Şek.

Binanın katlanır çerçeve şeklindeki yanal taşıyıcı sistemler ile güçlendirilmesinde, eklerin ve bileşenlerinin sağlam bir şekilde güçlendirilmesi gerekir, böylece yeniden donatıldıktan sonra sertlik, güç ve geometriye sahip olurlar ve bileşenlerinin elastik performansı ile, iletken olmayan davranış için gereksinimler Diğer üyelere reaktif güç sağlayın ve yük aktarma yolu için süreklilik sağlayın, böylece şekillendirilmiş alan (plastik eklem) kirişin iki ucunda ve kiriş bağlantı aralığının dışında kolona yerleştirilir. Plastik ek yerinin minimum aralığı 0,5 db ve en fazla 1,5 db’dir.

Kuşkusuz, donatıların takviye edilmesi, rehabilitasyon projelerinin inşa edilmesi için karmaşık bir adımdır, çünkü bir dizi yapısal elemanın kesişmesi ve depremdeki yüksek gerilim. Bu nedenle, yanal yüklere bağlantıyı güçlendirmek yerine, destek, perde duvarları, vb. Eklemek gibi yanal yük sistemleri için donatı yöntemleri kullanmak daha iyidir. Bu çözümler bağlantıdaki bağlantıyı azaltır. Bu özellikle RC yapılarda tavsiye edilir.

Betonarme donatı hasarı

Birçok depremde, plastik mafsal kiriş içinde ve direğin yakınında oluşturulur ve kirişin tüm derinliklerinde çatlaklara neden olur. Kolonun yakınında kirişin çöküşünün genişlemesi, inşaat demiri beslemesinin eklemin iç kısmına genişlemesine yol açar ve yatay çubukların kayması nedeniyle inşaat demiri bariyer altında inhibisyon uzunluğunu azaltır. Orta derzlerde, kolonun yanlarındaki tabanca farklı baskılar altındadır (sıkıştırma ve çekme dayanımı). Bu nedenle, topçuların direklere daha iyi bağlanması için daha kesin olması gerekir.

Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, bağlantının kesilmesi, betonarme donatılarının, özellikle sismik donatıların önemini gösteren yapının genel olarak bozulmasına yol açmaktadır.

Beton Ek Parçaların Hasarları Alt Sınıflandırılmıştır:

 1. Dilim hatası
 2. Kolonun boyuna traversinin burkulması
 3.  Boyuna çubukların burkulması
 4. Kavşakta soğuk bir dikiş (yönetici) var
 5. Kiriş ve kolonun dış aks bağlantısı
 6. Olumlu ve olumsuz çubuk eksikliği

Çelik fittinglerin güçlendirilmesi

Uydurma davranışının yeterince anlaşılmaması nedeniyle, yapılara verilen hasarın çoğu, bağlantıların tasarım veya uygulamasındaki zayıflıklardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, geçmiş depremlerin neden olduğu yaralanmaları ve uygun güçlendirme stratejilerini araştırmak gerekir.

Geçmiş depremlerden kaynaklanan hasar, kirişlere, sütunlara, kaynaklara, bileşenlere ve bağlantı fıskiyelerine verilen hasar olarak sınıflandırılabilir.

Bağlantıya verilen hasar yukarıdaki türlerden biri veya birkaç tür olabilir. Geçmişteki depremlerden kaynaklanan bağlantılarda bu yaralanmaların yaygın olarak gözlemlenmesi çok endişe verici.

Metal bağlantı parçalarında hasar

Binayı güçlendirmek için, öncelikle çeşitli arıza tiplerini ve deprem sırasında bölgeye verilen zararı birkaç kategoriye ayırmalısınız. Bu hataların çoğu aşağıdaki gibi kategorize edilir:

 • Kirişlerde parçalanma (G)
 • Sütunların kanatlarında çarpışma (C)
 • Kaynak hatası (W)
 • Kesme Sayfasında Döküm (S)
 • Bağlantı çeşmesinde başarısızlık

GÜÇLENDİRME MALİYETİNE ETKİ EDEN PARAMETRELER VE

BUNLARIN TESİR NİSPETİNİN BELİRLENMESİ

Dünyada deprem riskleri ile ilgili ekonomik analizlerde kullanılan yaklasımlardan en sık basvurulanları HAZUS ve RAMP olarak sıralanabilir. Federal Acil Yönetim Teskilatı (FEMA) tarafından gelistirilen HAZUS’da deprem kayıplarının

belirlenmesinde ve Fayda-Maliyet analizinin uygulanmasında kullanılan metodoloji;

afet tanımı, envanter tanımı, envanter hasarının tahmini ve Fayda-Maliyet hesabı olmak üzere dört ana adımdan olusmaktadır. Metodolojide kullanılan parametrelerin bazıları; bölgedeki faylarda deprem olaylarının sıklığı, yapıların hasar görebilirliği ve güçlendirme aktivitelerinin fayda ve maliyetleri olarak sıralanabilir. RAMP metodolojisinin temeli ise, bölgesel afet tedbirleri stratejilerinin maliyet geçerliliğinin sistematik olarak belirlenmesidir. Söz konusu metodoloji; sismik afet tanımı, yapı tanımı, hasar tahmini, güçlendirme ve tamirat maliyet tahmini, Fayda- Maliyet analizi ve önceliklerin belirlenmesi olmak üzere 6 ana bölümden meydana gelmektedir.

Bu çalısmada ise deprem riski altındaki yapılarda çesitli güçlendirme çalısmaları sonucunda ortaya çıkacak maliyetlerin tek tek hesaplanmasına gerek kalmadan, uygulayıcıların birkaç parametre ile güçlendirme maliyetlerini yaklasık olarak kolayca tahmin etmelerine yardımcı olacak bir altyapı tartısılacak ve önerilen yaklasımın sonuçları paylasılacaktır.

Güçlendirme Maliyeti

Güçlendirme maliyeti; yapıdaki güçlendirme imalatları maliyetinin yanı sıra zemin etütleri, beton kalitesinin belirlenmesi (Karot numunelerinin alınması ve mevcut betonarme dayanımlarının belirlenmesi) donatı çap, sayı ve yerlerinin belirlenmesi ve güçlendirme projesinin yapılması maliyetlerini de kapsar.

Güçlendirme imalatının maliyeti ise; seçilen güçlendirme yöntemi çerçevesinde, yapılan imalatların miktarları ile o imalatların birim fiyatlarının çarpımının toplamına esittir. Baska bir ifadeyle güçlendirme maliyeti birim fiyat yöntemine göre hesaplanır. Betonarme mantolama ve yeni deprem perdelerinin ilavesi yönteminde genel olarak uygulanan imalatlar örnek olarak asağıda sıralanmıstır:

 • Kazı
 • Dolgu yapma ve sıkıstırma
 • Kum – çakıl serilmesi
 • Beton insaat yıkımı
 • Kaldırım ve blokaj sökülmesi
 • Sıva sökülmesi
 • Çatı sökülmesi
 • Tecrit yapılması
 • İskele
 • Kalıp
 • İnsaat demiri hazırlanması, yerine konulması
 • Perde ve temel betonu
 • Mantolama betonu
 • Kagir yapı kırımı
 • İnsaat demirinden çubuk ankraj yapılması
 • Beton yüzeyin örselenmesi
 • İs iskelesi yapımı (Duvarlar için)
 • Pas payının kırılarak donatının açığa çıkarılması
 • Nervürlü demirden filiz ekimi
 • Yeni betonunun aderansı için yüzey kaplanması
 • İç-dıs kaba, ince sıva yapımı,
 • Dıs sıva yapımı
 • Yağlı boya, badana yapımı
 • Çatı yapımı
 • Tenekecilik isleri
 • Nakliyeler (çimento, kum-çakıl, kırma tas, demir, kazı, stabilize, moloz tas ve benzeri)

Güçlendirmede uygulanan bu imalatların birçoğunun birim fiyatı Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatlarında yer almakla birlikte; uygulanan güçlendirme yöntemine bağlı olarak, bir kısım imalatlar yerine ve detayına göre olusturulmaktadır. Bu yüzden bu tür imalatlar özel imalat kapsamına girmekte ve fiyatları da özel olarak olusturulmaktadır. Özel fiyatların olusturulmasında öncelikle var ise diğer kamu kuruluslarının fiyatları alınmakta, yok ise Ticaret Odaları, Belediyeler ve benzeri yerel kuruluslara sorulmakta veya gerekiyorsa özel fiyat analizleri yapılarak birim imalat fiyatları olusturulmaktadır.

Güçlendirme Maliyetine Etki Eden Parametreler

Binaların deprem performansını olumsuz yönde etkileyen faktörler Bölüm Đkide detaylı olarak anlatılmıstı. Bunun yanında son yıllarda meydana gelen depremlerde, deprem bölgesi, zemin tipi, bina temel tipi, bina yası, mevcut beton ve donatı dayanımları, mevcut tasıyıcı sistemde perde olup olmaması, bina kat adedi, bina toplam alanı (doğrudan deprem performansını etkilememekle birlikte tasıyıcı sistemin periyot, çerçevelerin deprem kuvvetlerini tasıma kabiliyeti vb. sebeplerle dolaylı olarak etkisi vardır. Toplam güçlendirme maliyetini doğrudan etkilemekle birlikte güçlendirme birim maliyetlerine etkisinin olmayacağı tahmin edilmistir.), problemlerinin varlığı gibi faktörlerin de bina performansına etki etmekle birlikte, aynı zamanda mevcut binaların depreme karsı güçlendirme maliyetlerinde etkin rol aldığı görülmüstür.

 

 

Çalısmamız kapsamında yukarıda sayılan parametrelerle birlikte Bölüm Đki”de bahsi geçen yumusak kat ve kısa kolon sorunlarının mevcut bir binanın depreme karsı güçlendirme maliyetinin tahmin edilebilmesi için ana parametreler olduğu kabul edilmistir. Bir önceki paragrafta sayılan parametrelerin seçiminde iki sebep etkili olmustur. Birincisi, mevcut veri tabanında binaların çalısmamızda göz önünde bulundurulmayan özellikleri ile ilgili kısıtlı miktarda bilgi bulunmaktadır. Đkincisi ise daha sonra bir arastırmacı tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapmaya ihtiyaç duymadan mevcut bir binanın güçlendirme maliyetinin tahmin edilebilmesi için çalısmamızda göz önünde bulundurduğumuz faktörlerin kolay temin edilebilir olmasıdır. Bu çalısmada kabul edilen temel varsayım, taban kesme kuvveti ile güçlendirme maliyeti arasında doğrusal bir iliski olduğudur. Sunulan çalısmada, binaların deprem güçlendirme maliyetini etkileyen ana değiskenlerin her birinin deprem güçlendirme maliyetine etkileri asağıda incelenmistir.

  • karami diyor ki:

   Takviye elemanlarının sertliği ve güç değişmesi nedeniyle, takviyeli yapının davranışında bir değişiklik olasılığı vardır. Tabii ki, bu değişiklikler arıtma uzmanları tarafından değerlendirilir. Örneğin, eğer kiriş çok kuvvetli ise kirişin kolon ya da kolona bağlanması sırasında bir zayıflık olarak kabul edilecek bir plastik bağlantı olasılığı olacaktır.

 1. mesüt diyor ki:

  Merhaba, Okuduğunuz kullanışlı ve yararlı içerik için çok teşekkür ederim
  Toprağımın iyileştirilmesinin binanın depreme dayanıklılığı üzerindeki etkisi nedir?

  • karami diyor ki:

   Merhaba ve saygı
   Bildiğiniz gibi, depremlerinin kaynağı, bu dalgaların yerin derinliklerinden yeryüzüne doğru hareket edip topraktan binaya ve oradan binanın yapısına girmesidir.
   Bu nedenle toprak, depremlerin binaya getirilmesinde önemli rol oynamaktadır ve toprağın iyileştirilmesi, deprem dalgalarının sönümlenmesinde çok önemli bir role sahiptir.

  • karami diyor ki:

   Direncin zayıflığı, aşırı nöbetler, çatlaklar vb. İle sonuçlanabilir.
   temeli güçlendirmek için, pikselin boyutlarını arttırmak, FRP ile güçlendirmek, bir mum oluşturmak ve … gibi farklı yöntemler kullanılır.

 2. mustafa belci diyor ki:

  Neden tabaka ve FRP liflerinin bağlı olduğu yüzeyden ayrıldığını ve bunun olmasını engellemek için çözümün ne olduğunu bilmek istedim.

  • karami diyor ki:

   Merhaba ve saygı
   FRP plakaları ve bu elyafların bağlandığı yüzey arasındaki sınırdaki yüksek kayma gerilimi, Anker ve Spike FRP kullanarak bu olayı önlemenin en iyi yolu olan yüzeyden ayrılma fenomeninin ortaya çıkmasının ana nedenidir.

 3. umut diyor ki:

  İstenen sonucu daha düşük bir maliyetle ve daha az sürede elde edebilmemiz için, yapıda oluşan çatlakları azaltmak ve beton kaplamayı geri yüklemek için hangi yöntemi kullanmak daha iyidir?

  • karami diyor ki:

   Merhaba ve saygı
   FRP plakaları ve bu elyafların bağlandığı yüzey arasındaki sınırdaki yüksek kayma gerilimi, Anker ve Spike FRP kullanarak bu olayı önlemenin en iyi yolu olan yüzeyden ayrılma fenomeninin ortaya çıkmasının ana nedenidir.
   Yapıdaki çatlak çatlaklarını gidermek ve beton kaplamayı eski haline getirmek için, karbon fiberlerin yanı sıra epoksi malzemeleri kullanmanın en kolay yolu, kullanımı basit ve az zaman gerektirmesidir, ayrıca maliyetler için diğer yöntemlerden daha iyidir. Genel olarak, bu davaların tümü projeye bağlıdır, FRP yönteminin aşırı kullanılması nedeniyle bazı projelerde bu mümkün değildir ve aynı zamanda ekonomik değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir